header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1563
ชื่อผลิตภัณฑ์วิดิทัศน์ เรื่อง พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559"
รายละเอียด

วิดิทัศน์ เรื่อง พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559"

https://www.youtube.com/watch?v=2qzZ-Ogjkcg

สามารถดูรายละเอียดใน web site อนามัยการเจริญพันธุ์ 


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)