header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1573
ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "Healthy Workplace"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "Healthy Workplace"  ประกอบด้วย

1. คู่มือ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา"

    
คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำไปประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความสุขกาย สบายใจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยประกอบด้วย หลัก 4 ประการ ได้แก่ ความสะอาด ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา  

2. คู่มือ 5 ส

    
หลักการ 5ส เป็นหลักการพื้นฐานที่ส่งเสริมให้ประชาชน คนทำงาน เข้าใจบริบทการจัดสถานที่ทำงาน หรือบ้านของตัวเองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการหมักหมมของสิ่งสกปรกหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรคที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของผู้ที่อยุ่อาศัยในสถานที่เหล่านั้น คุ่มือ 5ส จึงเป็นคู่มือที่มีความน่าสนใจและมีความสำคัยที่จะช่วยให้การจัดระเบียบพื้นที่ หรือสถานที่ที่อาศัยทั้งทำงานหรือที่บ้านให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ หลักการ  5ส ประกอบด้วย สะอาด สะสาง สะดวก ส่งเสริมสุขลักษณะ และสร้างนิสัย

3. คู่มือ โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตอน โรงแรมน่าอยู่ น่าพัก

    
ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว จึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาใช้บริการ โรงแรม ถือเป็นสถานที่ในการให้บริการ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญ คู่มือเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม หรือสถานที่อื่น

4. คู่มือ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานสำหรับสถานประกอบการ หรือสถานที่ทำงานที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร