header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1574
ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "การจัดการ ยา เภสัชภัณฑ์ และสารเคมี"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "การจัดการ ยา เภสัชภัณฑ์ และสารเคมี"  ประกอบด้วย

1. คู่มือประชาชน การจัดการสารเคมีในบ้านพักอาศัย สำหรับประชาชน

    
สารเคมีในบ้านใครว่าไม่สำคัญ!! คู่มือฉบับนี้ต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในฐานะผู้ใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ทั้งเครื่องสำอางค์ สารกำจัดแมลง สารซักล้าง หรือแม้แต่น้ำยาทำความสะอาดบ้าน ประชาชน ไม่เคยตระหนักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับผลทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีดังกล่าว อาจเนื่องจากความเคยชิน และการส่งเสริมให้มีการใช้อย่างกว้างขวางจึงทำให้ละเลยต่ออันตรายที่แฝงเล่นจากสารเคมีในบ้านของตนเอง คู่มือฉบับนี้จึงเป็นเหมือนตำราความรู้เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดความตระหนักต่ออันตรายต่อการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

2. คู่มือประชาชนแนวทางการจัดการยาหรือเภสัชภัณฑ์ที่ตกค้างในชุมชน

    
จากปัญหาพบยาปนเปื้อนในน้ำดื่ม ทำให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และเกิดปัญหาต่อระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการจัดการยาในภาคครัวเรือนที่ตกค้างลงสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยประชาชนจะมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทิ้งยาลงสู่สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การกำหนดมาตรการลดการปนเปื้อนของยาตามบริบทของพื้นที่ ทำให้ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนยาในสิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงสุขภาพของประชาชน

3. แผ่นพับ แนวทางการจัดการยาหรือเภสัชภัณฑ์ที่ตกค้างในชุมชน


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร