header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1577
รายละเอียด

ชุดความรู้ "การจัดการคุณภาพอากาศในอาคารและการควบคุมโรคลีเจียนแนร์" ประกอบด้วย

1. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร สำหรับเจ้าหน้าที่

    เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านอากาศภายในอาคาร รวมถึงผู้สนใจ โดยเนื้อหากล่าวถึงสถานการณ์และตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร แนวทางการตรวจประเมินและวิธีการตรวจวัด ความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และค่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทย

2. การควบคุม เฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดโรคลีเจียนแนร์

3. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิน-โลเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

4. การศึกษาสถานการณการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมตอโรคลีเจียนแนร์ในโรงแรมของจังหวัดเชียงใหม  (Situation  of  Surveillance  for  Legionnaires’ disease Focusing  in Chiangmai) 


    งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อโรคลีเจียนแนร์ในโรงแรม ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง โดยทำการศึกษา 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์อนามัย/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/เทศบาล/สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/สมาคมโรงแรมไทย) และโรงแรมเป้าหมาย ในส่วนที่สองเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการนำรูปแบบการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อโรคลีเจียนแนร์ไปใช้ในโรงแรมเป้าหมาย

5. การศึกษาคุณภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

    สถานบริการแตงผม-เสริมสวย เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพอากาศในอาคารสถานบริการแตงผม-เสริมสวย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร จํานวน 28 แหง ศึกษาสถานการณปญหาสุขภาพและความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในสถานบริการแตงผม-เสริมสวย โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูปฏิบัติงานหรือชางแตงผม-เสริมสวย จํานวน 101 คน

6. การศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลและโรงแรมในประเทศไทย

    คุณภาพอากาศในอาคารมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเป็นอย่างมาก United States Environmental Protection Agency รายงานว่ามีสิ่งปนเปื้อนหลายชนิดในอาคารมีปริมาณ สูงกว่าที่พบภายนอกอาคาร 2 - 5 เท่า และจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคารพบว่า ระดับมลพิษ ทางอากาศในอาคารสูงกว่านอกอาคาร 1,000 เท่า ขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาร้อยละ 90 อยู่ใน อาคาร จึงได้ทำการศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารและแหล่งแพร่กระจายของเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ในโรงพยาบาลและโรงแรม เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลและโรงแรมของกรมอนามัยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปมาก โดยศึกษาในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 11 จังหวัด เป็นโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไป 9 แห่งและโรงแรม ขนาด 4 - 5 ดาว 8 แห่ง เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556 


ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "การจัดการคุณภาพอากาศในอาคารและการควบคุมโรคลีเจียนแนร์"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "การจัดการคุณภาพอากาศในอาคารและการควบคุมโรคลีเจียนแนร์" ประกอบด้วย

1. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร สำหรับเจ้าหน้าที่

    เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านอากาศภายในอาคาร รวมถึงผู้สนใจ โดยเนื้อหากล่าวถึงสถานการณ์และตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร แนวทางการตรวจประเมินและวิธีการตรวจวัด ความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และค่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทย

2. การควบคุม เฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดโรคลีเจียนแนร์

3. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิน-โลเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

4. การศึกษาสถานการณการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมตอโรคลีเจียนแนร์ในโรงแรมของจังหวัดเชียงใหม  (Situation  of  Surveillance  for  Legionnaires’ disease Focusing  in Chiangmai) 


    งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อโรคลีเจียนแนร์ในโรงแรม ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง โดยทำการศึกษา 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์อนามัย/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/เทศบาล/สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/สมาคมโรงแรมไทย) และโรงแรมเป้าหมาย ในส่วนที่สองเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการนำรูปแบบการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อโรคลีเจียนแนร์ไปใช้ในโรงแรมเป้าหมาย

5. การศึกษาคุณภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

    สถานบริการแตงผม-เสริมสวย เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพอากาศในอาคารสถานบริการแตงผม-เสริมสวย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร จํานวน 28 แหง ศึกษาสถานการณปญหาสุขภาพและความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในสถานบริการแตงผม-เสริมสวย โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูปฏิบัติงานหรือชางแตงผม-เสริมสวย จํานวน 101 คน

6. การศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลและโรงแรมในประเทศไทย

    คุณภาพอากาศในอาคารมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเป็นอย่างมาก United States Environmental Protection Agency รายงานว่ามีสิ่งปนเปื้อนหลายชนิดในอาคารมีปริมาณ สูงกว่าที่พบภายนอกอาคาร 2 - 5 เท่า และจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคารพบว่า ระดับมลพิษ ทางอากาศในอาคารสูงกว่านอกอาคาร 1,000 เท่า ขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาร้อยละ 90 อยู่ใน อาคาร จึงได้ทำการศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารและแหล่งแพร่กระจายของเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ในโรงพยาบาลและโรงแรม เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลและโรงแรมของกรมอนามัยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปมาก โดยศึกษาในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 11 จังหวัด เป็นโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไป 9 แห่งและโรงแรม ขนาด 4 - 5 ดาว 8 แห่ง เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556 


รูป Display
รายละเอียด

ชุดความรู้ "การจัดการคุณภาพอากาศในอาคารและการควบคุมโรคลีเจียนแนร์" ประกอบด้วย

1. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร สำหรับเจ้าหน้าที่

    เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านอากาศภายในอาคาร รวมถึงผู้สนใจ โดยเนื้อหากล่าวถึงสถานการณ์และตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร แนวทางการตรวจประเมินและวิธีการตรวจวัด ความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และค่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทย

2. การควบคุม เฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดโรคลีเจียนแนร์

3. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิน-โลเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

4. การศึกษาสถานการณการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมตอโรคลีเจียนแนร์ในโรงแรมของจังหวัดเชียงใหม  (Situation  of  Surveillance  for  Legionnaires’ disease Focusing  in Chiangmai) 


    งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อโรคลีเจียนแนร์ในโรงแรม ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง โดยทำการศึกษา 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์อนามัย/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/เทศบาล/สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/สมาคมโรงแรมไทย) และโรงแรมเป้าหมาย ในส่วนที่สองเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการนำรูปแบบการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อโรคลีเจียนแนร์ไปใช้ในโรงแรมเป้าหมาย

5. การศึกษาคุณภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

    สถานบริการแตงผม-เสริมสวย เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพอากาศในอาคารสถานบริการแตงผม-เสริมสวย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร จํานวน 28 แหง ศึกษาสถานการณปญหาสุขภาพและความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในสถานบริการแตงผม-เสริมสวย โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูปฏิบัติงานหรือชางแตงผม-เสริมสวย จํานวน 101 คน

6. การศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลและโรงแรมในประเทศไทย

    คุณภาพอากาศในอาคารมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเป็นอย่างมาก United States Environmental Protection Agency รายงานว่ามีสิ่งปนเปื้อนหลายชนิดในอาคารมีปริมาณ สูงกว่าที่พบภายนอกอาคาร 2 - 5 เท่า และจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในอาคารพบว่า ระดับมลพิษ ทางอากาศในอาคารสูงกว่านอกอาคาร 1,000 เท่า ขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาร้อยละ 90 อยู่ใน อาคาร จึงได้ทำการศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารและแหล่งแพร่กระจายของเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ในโรงพยาบาลและโรงแรม เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลและโรงแรมของกรมอนามัยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปมาก โดยศึกษาในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 11 จังหวัด เป็นโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไป 9 แห่งและโรงแรม ขนาด 4 - 5 ดาว 8 แห่ง เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556 


หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 

ลำดับ รายการแนบ
1 DwtX1M-IouFvBr30HjrRFsCcRg_S-co-LuYT-H9JbAt_pIZtDLQzFAK4nd6uH1aXpCI-EgGy-Qdw7S3VrX7QvqXzRBK7-siMnlAj.pdf
2 upkW1GlNEeAO-0SRAmxz0Knt-qGIJki5VN1klN8ASUHGDJcvB0HBNNAqLupwvTebMweKdJpTSYFl861xt6v5MJq6ZUrL7knBUf6E.pdf
3 SzmFSmwjFa3sfUh4tdT_wPFRoQhnED7SVEHF4nHWP7Zf0LfNfN5w2mhbNsa_kZQMoXtjDdjbckmBX0HCnrQ6-tap-2RtH23b-B7Y.pdf
4 XP4itg6Q9sw2eWa53CkmRqxhS3bvRWbg4s8TackjrFrMsK9z4Metbi2FBA-0juas1H2McjRM71lSh2KNsSCz3UsRI2sIJxlVNOcj.pdf
5 cZn-uzcMtkmxpKW1cQZPLAzN6gyvn-WvMUCzR9q1GgKOPGjOoJmAdctxbbZTBGdttk5wKi1ebR5jFngHMziWWywuUPadngM55gZ3.pdf
6 DRZcUpweiStqCI9THsX-GQeDpceeEERZ1AmW5StVRVZF4-JFCLZsrUBI7Bu5uc-9oVqgyrXq5vNtNSpRf96sxhT4A1W-ZNAmZ--M.pdf