header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1578
รายละเอียด

ชุดความรู้ "GREEN & CLEAN Hospital" ประกอบด้วย

1. คู่มือ การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ตัดวงจรการเกิดโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ด้วยหลักการที่ว่า สิ่งปฏิกูลไม่ใช่ของเสีย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ำ พลังงาน ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมทั่วไป โดยคู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นทางเลือกที่จะนำไปใช้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดภาวะโลกร้อนได้

2. โปรแกรมคาร์บอนฟุตปริ้น ในโรงพยาบาล

   
เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสามารถคำนวณคาร์บอนเคดิตจากกิจกรรมที่เป็นขึ้นภายในสถานบริการได้ ทำให้โรงพยาบาลมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลด การปลดปล่อยคาร์บอนอะตอมจากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดปัญหาโลกร้อนทางอ้อมอีกทางหนึ่ง ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ใช้อย่างแพร่ 

3. คู่มือ สถานบริการการสาธารณสุขกับการประเมิน Carbon Footprint​

   
คู่มือที่ส่งเสริมให้สถานบริการการสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน โดยให้มีการคำนวณหา Carbon credit ที่เกิดจากกิจกรรรมต่าง ๆ ของโรงพยบาล หรือรพ.สต. ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการลดปัญหาโลกร้อนของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ปริมาณคาร์บอนเครดิต จากการคำนวณไปช่วยในการปรับกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อลดปริมาณคาร์บอนอะตอมที่ปล่อยออกมาได้ เป็นการลดปัญหาโลกร้อนทางอ้อม 

4. คู่มือ สถานบริการสาธารณสุขสีเขียว

    
สถานบริการสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากกิจกรรมการบริการแต่ละวัน ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นคู่มือฉบับนี้ จังเป็นการเสนอแนวคิด และวิธีการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การดำรงชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5. ความคาดหวังของบุคลากรโรงพยาบาลต่อกรมอนามัยในการดําเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    
วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของบุคลากรโรงพยาบาลต่อกรมอนามัยในการดําเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยังยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอยาง คือ บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 100 คน 

6. ช่วยโลกคลายร้อน คุณ...ทำได้​

    
ภาวะโลกร้อน เกิดจากน้ำมือมนุษย์ผู้สร้างและทำลาย กิจกรรม ต่างๆก่อให้เกิดก๊าชเรือนกระจก เพียงเราลงมือทำและบอกต่อเพื่อนมาปรับเปลี่ยนตนเอง ปรับตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับโลก คู่มือนี้แนะนำแนวทางการลดโลกร้อนง่ายๆ เช่น การลดการใช้ไฟ ใช้น้ำ ใช้รถ ลดปริมาณขยะ และอื่นๆ


ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "GREEN & CLEAN Hospital"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "GREEN & CLEAN Hospital" ประกอบด้วย

1. คู่มือ การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ตัดวงจรการเกิดโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ด้วยหลักการที่ว่า สิ่งปฏิกูลไม่ใช่ของเสีย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ำ พลังงาน ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมทั่วไป โดยคู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นทางเลือกที่จะนำไปใช้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดภาวะโลกร้อนได้

2. โปรแกรมคาร์บอนฟุตปริ้น ในโรงพยาบาล

   
เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสามารถคำนวณคาร์บอนเคดิตจากกิจกรรมที่เป็นขึ้นภายในสถานบริการได้ ทำให้โรงพยาบาลมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลด การปลดปล่อยคาร์บอนอะตอมจากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดปัญหาโลกร้อนทางอ้อมอีกทางหนึ่ง ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ใช้อย่างแพร่ 

3. คู่มือ สถานบริการการสาธารณสุขกับการประเมิน Carbon Footprint​

   
คู่มือที่ส่งเสริมให้สถานบริการการสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน โดยให้มีการคำนวณหา Carbon credit ที่เกิดจากกิจกรรรมต่าง ๆ ของโรงพยบาล หรือรพ.สต. ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการลดปัญหาโลกร้อนของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ปริมาณคาร์บอนเครดิต จากการคำนวณไปช่วยในการปรับกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อลดปริมาณคาร์บอนอะตอมที่ปล่อยออกมาได้ เป็นการลดปัญหาโลกร้อนทางอ้อม 

4. คู่มือ สถานบริการสาธารณสุขสีเขียว

    
สถานบริการสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากกิจกรรมการบริการแต่ละวัน ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นคู่มือฉบับนี้ จังเป็นการเสนอแนวคิด และวิธีการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การดำรงชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5. ความคาดหวังของบุคลากรโรงพยาบาลต่อกรมอนามัยในการดําเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    
วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของบุคลากรโรงพยาบาลต่อกรมอนามัยในการดําเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยังยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอยาง คือ บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 100 คน 

6. ช่วยโลกคลายร้อน คุณ...ทำได้​

    
ภาวะโลกร้อน เกิดจากน้ำมือมนุษย์ผู้สร้างและทำลาย กิจกรรม ต่างๆก่อให้เกิดก๊าชเรือนกระจก เพียงเราลงมือทำและบอกต่อเพื่อนมาปรับเปลี่ยนตนเอง ปรับตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับโลก คู่มือนี้แนะนำแนวทางการลดโลกร้อนง่ายๆ เช่น การลดการใช้ไฟ ใช้น้ำ ใช้รถ ลดปริมาณขยะ และอื่นๆ


รูป Display
รายละเอียด

ชุดความรู้ "GREEN & CLEAN Hospital" ประกอบด้วย

1. คู่มือ การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ตัดวงจรการเกิดโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ด้วยหลักการที่ว่า สิ่งปฏิกูลไม่ใช่ของเสีย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ำ พลังงาน ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมทั่วไป โดยคู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นทางเลือกที่จะนำไปใช้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดภาวะโลกร้อนได้

2. โปรแกรมคาร์บอนฟุตปริ้น ในโรงพยาบาล

   
เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสามารถคำนวณคาร์บอนเคดิตจากกิจกรรมที่เป็นขึ้นภายในสถานบริการได้ ทำให้โรงพยาบาลมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลด การปลดปล่อยคาร์บอนอะตอมจากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดปัญหาโลกร้อนทางอ้อมอีกทางหนึ่ง ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ใช้อย่างแพร่ 

3. คู่มือ สถานบริการการสาธารณสุขกับการประเมิน Carbon Footprint​

   
คู่มือที่ส่งเสริมให้สถานบริการการสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน โดยให้มีการคำนวณหา Carbon credit ที่เกิดจากกิจกรรรมต่าง ๆ ของโรงพยบาล หรือรพ.สต. ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการลดปัญหาโลกร้อนของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ปริมาณคาร์บอนเครดิต จากการคำนวณไปช่วยในการปรับกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อลดปริมาณคาร์บอนอะตอมที่ปล่อยออกมาได้ เป็นการลดปัญหาโลกร้อนทางอ้อม 

4. คู่มือ สถานบริการสาธารณสุขสีเขียว

    
สถานบริการสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากกิจกรรมการบริการแต่ละวัน ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นคู่มือฉบับนี้ จังเป็นการเสนอแนวคิด และวิธีการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การดำรงชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5. ความคาดหวังของบุคลากรโรงพยาบาลต่อกรมอนามัยในการดําเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    
วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของบุคลากรโรงพยาบาลต่อกรมอนามัยในการดําเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยังยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอยาง คือ บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 100 คน 

6. ช่วยโลกคลายร้อน คุณ...ทำได้​

    
ภาวะโลกร้อน เกิดจากน้ำมือมนุษย์ผู้สร้างและทำลาย กิจกรรม ต่างๆก่อให้เกิดก๊าชเรือนกระจก เพียงเราลงมือทำและบอกต่อเพื่อนมาปรับเปลี่ยนตนเอง ปรับตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับโลก คู่มือนี้แนะนำแนวทางการลดโลกร้อนง่ายๆ เช่น การลดการใช้ไฟ ใช้น้ำ ใช้รถ ลดปริมาณขยะ และอื่นๆ


หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 

ลำดับ รายการแนบ
1 sQ8ZJ4OBK2TqsUBgcdnnqeLovrPERsv4Hk4IiZL_B4NBYX3kaY24WGVwDbN4YhLtIkgGepqcuNTy37ntfhGRco4QEGYuIwAi2pS4.pdf
2 b9AioOySTjxrZ5GLWhnfXpxWQue723XmaPe5Yyn4ALV3rkqCN_6RFpwdWowjaCQs5o1nhgTRjFil0GuyRtc4_w1cv6dfKjZQcJBa.pdf
3 nPHKY_puVBUGuP_TAWMMXCj0hh96KmfXN8lrL-tcAA1fqfqZdtu-HuBomcutTkjyc55M56zzICWxVbGmO-OA0m3oNzNA0k-zVYAU.pdf
4 GC9YJVGwYgNk9ZLkFCa4FlcRmkY3CSQK62bi475e8lFo14mSv8DOqaHw1laAZXd_clzzTcaq9jcrpq3yAvsBHCTzj3Rm0z3duvsf.pdf
5 VMD3rKX57WHSNCeMLWLBleHFktqvX6F5HrPe0xTQ2350xeztkxQfi4O-SuO7Gih-pK2Fxp7gtpRfSVR7qrLyiEb6jIUlVZdNmAJR.pdf