header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1579
ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" ประกอบด้วย

1. คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

    
คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น การเพิ่มเนื้อหาเรื่องการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งช่วงก่อนเกิดปัญหาและช่วงที่เกิดปัญหา รวมทั้งข้อกำหนดมาตรฐานตามกฎหมาย

2. คู่มือ "การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย สะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ"​

    
คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการปรับปรุง พัมนา และยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการรวมทั้งผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองสุขภาพ

3. คู่มือวิชาการ เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ​

4. คู่มือวิชาการ แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิต การบรรจุเครื่องสำอาง


    คู่มือวิชาการเล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย กระบวนการผลิต การบรรจุเครื่องสำอาง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางจัดการปัจจัยเสี่ยง หลักเกณฑ์ที่ดี แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และแนวทางการประกอบกิจการสำหรับผู้ประกอบกิจการ ประเภท การผลิต การบรรจุเครื่องสำอาง 

5. คู่มือวิชาการ แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท สถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

6. คู่มือวิชาการ แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน

7. คู่มือวิชาการ แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การเลี้ยงสัตว์น้ำ

    
คู่มือวิชาการเล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย กระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางจัดการปัจจัยเสี่ยง การบำบัดนำ้เสีย แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ และกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการประกอบกิจการสำหรับผู้ประกอบกิจการ ประเภท การเลี้ยงสัตว์น้ำ

8. คู่มือวิชาการ แนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การเจียระไนเพชร พลอย และนิล​

9. คู่มือ แนวทางการดำเนินการประกอบกิจการ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสีสารสนิท ยานยนต์

    
คู่มือวิชาการเล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบกิจการ ข้อมุล VOCs ปัจจัยเสี่ยง การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร และกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการประกอบกิจการสำหรับผู้ประกอบกิจการ

10. คู่มือวิชาการ แนวทางประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทสถานประกอบกิจการการย้อม การกัดสีผ้า หรือ สิ่งทออื่นๆ​

11. คู่มือ สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย สะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ สำหรับผู้ประกอบกิจการ

      
สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เป็นสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการดูแลเรื่องสุขอนามัยเป็นอย่างดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานบริการที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ หนังสือเล่มนี้จึงอธิบายถึงความสำคัญ ปัญหาที่พบ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในสถานบริการ

12. คู่มือวิชาการ แนวทางประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน​

      
คู่มือวิชาการเล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตประกอบกิจการ และหลักเกณฑ์การควบคุม เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่ผุ้ปฏิบัติงาน ประชาชน และผู้ประกอบกิจการ

13. การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการผลิตกระดาษต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางสาธารณสุข​

      
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการผลิตกระดาษต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางสาธารณสุข ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัด สระแก้ว โดยมีประเภทกิจการการผลิตกระดาษที่ศึกษาอยู่ 4 ประเภท คือ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษคราฟท์ กระดาษอนามัย และประเภทนํากระดาษไปแปรรูป สําหรับนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทํา (ร่าง)คําแนะนํา ของคณะกรรมการสาธารณสุข และคู่มือวิชาการ สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14. การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเครื่องมือทางสาธารณสุขในกิจการประเภทการผลิตพลาสติกด้วยพลาสติกรีไซเคิล​

      
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการประเภทการผลิตพลาสติกด้วยพลาสติกรีไซเคิล ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 9 แห่ง โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสาธารณสุขที่เหมาะสม

15. การศึกษาสถานการณ์การจัดการสระว่ายน้ำในโรงแรม ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว​

      
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการสระว่ายน้ำ ในโรงแรมของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์โดยศึกษา 4 ประเด็น คือ1) การบริหารจัดการสระว่ายน้ำในโรงแรม 2) สถานการณ์ คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำในโรงแรม 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำในโรงแรม และ 4) การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคาดการณ์แนวโน้มของคุณภาพในการให้บริการสระว่ายน้ำในโรงแรม ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อันจะเป็นประโยชน์กับสถานประกอบกิจการ หน่วยงานราชการและ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องน้ำไปประยุกต์ใช้พัฒนาหรือยกระดับคุณภาพของการให้บริการสระว่ายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

16. การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ด้วยเครื่องมือทางสาธารณสุข กิจการประเภทล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ​

      
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป กระบวนการผลิต ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการปัจจัยเสี่ยงของสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ข้อมูลสุขภาพและความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบกิจการ รวมถึงการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษา ประเภท การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และขอนแก่น จำนวน 11 แห่ง โดยใช้เครื่องมือทางสาธารณสุข ประกอบด้วยการสำรวจสถานประกอบกิจการ การสัมภาษณ์พนักงานในสถานประกอบกิจการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง การตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสอบถามเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และเชิงพรรณนา (Description Analysis) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ของข้อมูล และค่าร้อยละ


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร