header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1581
ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ คู่มือประชาชน "รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว"
รายละเอียด

ชุดความรู้ คู่มือประชาชน "รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว" ประกอบด้วย

1. คู่มือประชาชน รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว ทำอย่างไรไกลโรค

    โรคภัยไข้เจ็บ ที่คุกคามสุขภาพของเราทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุมาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง คู่มือเล่มนี้แนะนำการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม

2. คู่มือประชาชน รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว ทำอย่างไรอนามัยดี​

    
ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ขาดการออกกำลังกาย นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังและเสียชีวิต คู่มือนี้แนะนำวิธีการ ทำอย่างไรให้อนามัยดี สุขภาพแข็งแรง

3. พฤติกรรมสำหรับประชาชน...รู้ไว้ เรื่องใกล้ตัว​

    
เป็นคู่มือที่รวบรวมเกร็ดความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตน การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนตัวและใกล้ตัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพทั้งส่วนตัวและครอบครัว เพื่อให้ลูกรักห่างไกลโรค


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร