header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1581
รายละเอียด

ชุดความรู้ คู่มือประชาชน "รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว" ประกอบด้วย

1. คู่มือประชาชน รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว ทำอย่างไรไกลโรค

    โรคภัยไข้เจ็บ ที่คุกคามสุขภาพของเราทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุมาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง คู่มือเล่มนี้แนะนำการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม

2. คู่มือประชาชน รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว ทำอย่างไรอนามัยดี​

    
ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ขาดการออกกำลังกาย นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังและเสียชีวิต คู่มือนี้แนะนำวิธีการ ทำอย่างไรให้อนามัยดี สุขภาพแข็งแรง

3. พฤติกรรมสำหรับประชาชน...รู้ไว้ เรื่องใกล้ตัว​

    
เป็นคู่มือที่รวบรวมเกร็ดความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตน การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนตัวและใกล้ตัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพทั้งส่วนตัวและครอบครัว เพื่อให้ลูกรักห่างไกลโรค


ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ คู่มือประชาชน "รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว"
รายละเอียด

ชุดความรู้ คู่มือประชาชน "รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว" ประกอบด้วย

1. คู่มือประชาชน รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว ทำอย่างไรไกลโรค

    โรคภัยไข้เจ็บ ที่คุกคามสุขภาพของเราทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุมาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง คู่มือเล่มนี้แนะนำการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม

2. คู่มือประชาชน รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว ทำอย่างไรอนามัยดี​

    
ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ขาดการออกกำลังกาย นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังและเสียชีวิต คู่มือนี้แนะนำวิธีการ ทำอย่างไรให้อนามัยดี สุขภาพแข็งแรง

3. พฤติกรรมสำหรับประชาชน...รู้ไว้ เรื่องใกล้ตัว​

    
เป็นคู่มือที่รวบรวมเกร็ดความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตน การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนตัวและใกล้ตัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพทั้งส่วนตัวและครอบครัว เพื่อให้ลูกรักห่างไกลโรค


รูป Display
รายละเอียด

ชุดความรู้ คู่มือประชาชน "รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว" ประกอบด้วย

1. คู่มือประชาชน รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว ทำอย่างไรไกลโรค

    โรคภัยไข้เจ็บ ที่คุกคามสุขภาพของเราทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุมาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง คู่มือเล่มนี้แนะนำการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม

2. คู่มือประชาชน รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว ทำอย่างไรอนามัยดี​

    
ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ขาดการออกกำลังกาย นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังและเสียชีวิต คู่มือนี้แนะนำวิธีการ ทำอย่างไรให้อนามัยดี สุขภาพแข็งแรง

3. พฤติกรรมสำหรับประชาชน...รู้ไว้ เรื่องใกล้ตัว​

    
เป็นคู่มือที่รวบรวมเกร็ดความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตน การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนตัวและใกล้ตัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพทั้งส่วนตัวและครอบครัว เพื่อให้ลูกรักห่างไกลโรค


หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 

ลำดับ รายการแนบ
1 FrHedHC7dXvLzTvxrDsZlnGYK2rl5qILPC6rcEhueXr1wi3k8Y3sklwg_4Vd4PxIie0gJq801Msno52FrHJxCfklawgXZ_6EWqsb.pdf
2 ukBMwJttXdHxNIlaldCI7qNRErFUq0eVLCPN6rJDsfR2zx1BkNwA0tXQ27TtI7AxBHqlOwVwpBDymbC2GdQ1EWx1n2AKyV0qP4ZS.pdf
3 I9rRa_IpA_JSl8uZ6euMe0sMA9NN87BkJINRMHxNEnxEAYnffkORc6_EFRhKxwpcDW7Axwh5jL-32e6D8MEMLZsoN34PO0MJoCVz.pdf