header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1582
ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "มูลฝอยติดเชื้อ"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "มูลฝอยติดเชื้อ" ประกอบด้วย

1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

    
คู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีระบบการจัดการที่ดี  เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

2. คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ​

    
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ นับเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่องานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวอันตรายหรือพิษภัยของมูลฝอยติดเชื้อ และในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดไว้ใน หมวด 2 ข้อ 17(2) หมวด 3 ข้อ 20(2) หมวด 4 ข้อ 24(4) กำหนดไว้ว่า หน่วยบริการการสาธารณสุข สถานที่รับเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด​

    
คู่มือเล่มนี้ นำเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ และข้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร