header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1582
รายละเอียด

ชุดความรู้ "มูลฝอยติดเชื้อ" ประกอบด้วย

1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

    
คู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีระบบการจัดการที่ดี  เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

2. คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ​

    
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ นับเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่องานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวอันตรายหรือพิษภัยของมูลฝอยติดเชื้อ และในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดไว้ใน หมวด 2 ข้อ 17(2) หมวด 3 ข้อ 20(2) หมวด 4 ข้อ 24(4) กำหนดไว้ว่า หน่วยบริการการสาธารณสุข สถานที่รับเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด​

    
คู่มือเล่มนี้ นำเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ และข้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ


ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "มูลฝอยติดเชื้อ"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "มูลฝอยติดเชื้อ" ประกอบด้วย

1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

    
คู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีระบบการจัดการที่ดี  เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

2. คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ​

    
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ นับเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่องานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวอันตรายหรือพิษภัยของมูลฝอยติดเชื้อ และในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดไว้ใน หมวด 2 ข้อ 17(2) หมวด 3 ข้อ 20(2) หมวด 4 ข้อ 24(4) กำหนดไว้ว่า หน่วยบริการการสาธารณสุข สถานที่รับเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด​

    
คู่มือเล่มนี้ นำเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ และข้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ


รูป Display
รายละเอียด

ชุดความรู้ "มูลฝอยติดเชื้อ" ประกอบด้วย

1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

    
คู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีระบบการจัดการที่ดี  เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

2. คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ​

    
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ นับเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่องานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวอันตรายหรือพิษภัยของมูลฝอยติดเชื้อ และในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดไว้ใน หมวด 2 ข้อ 17(2) หมวด 3 ข้อ 20(2) หมวด 4 ข้อ 24(4) กำหนดไว้ว่า หน่วยบริการการสาธารณสุข สถานที่รับเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด​

    
คู่มือเล่มนี้ นำเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ และข้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ


หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 

ลำดับ รายการแนบ
1 tvZ0tYb2BU544euOdgguIXxSAhCGEiRTSdqGfgJ7b2Sn4cIHJ_KnyzXgjmvNgIi4OO7VKSTuwdnlW0Qvhcw8S8jYPlMYgx0Rdzgv.pdf
2 GOHMMvh6yeJpKM8TQcq7N1S615PuMkFSE1g43MPmDxplPwU8Z_GsQendlr7Ud9tKybmBK8jJJ5kIfSkD7m8Ocqjm-EEG3kMlscyj.pdf
3 5zmWRf9LeEVJfH3xKe7soMHs5Ta9D0GhBRy9_hNkR5Jlvpxih7MkEdUcbe7cOZ4ygRH3hjvcvZlMsDmsmltXM49AhULqvvm5Jd0o.pdf