header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1583
ชื่อผลิตภัณฑ์แนวทางวิชาการ "สิ่งปฏิกูล"
รายละเอียด

คู่มือวิชาการ "สิ่งปฏิกูล" ประกอบด้วย

1. คู่มือการจัดการสิ่งปฏิกูล (แบบครบวงจร)​

   
เป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล สำหรับผู้บริหาร นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม และป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน  

2. การจัดการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร

    
สิ่งปฏิกูลในที่นี้หมายถึงสิ่งขับถ่ายที่ออกจากร่างกายมนุษย์ มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง นอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจแล้ว ยังทำให้ดินและแหล่งน้ำ สกปรก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันและแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ เช่น อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด์ และโรคพยาธิลำไส้ ส่วนของ ส้วม คือ ที่รองรับและรวบรวมสิ่งปฏิกูล โดยปกติส้วมจะเป็นที่บำบัดและกำจัดอุจจาระ ปัสสาวะ เบื้องต้นด้วย เช่น มีการย่อยสลายเกิดขึ้น ขั้นตอนการจัดการสิ่งปฏิกูลจึงเริ่มจากที่รองรับและรวบรวม สิ่งปฏิกูลหรือส้วม เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งส้วมจะเต็ม จึงต้องมีบริการรถสูบสิ่งปฏิกูลจากส้วมไปบำบัด ดังนั้นการจัดการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรจึงเริ่มจากเรื่องส้วม การเก็บขนสิ่งปฏิกูล การบำบัดสิ่งปฏิกูล และการนำสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย

3. เทคโนโลยีการกำจัดส่งปฎิกูล 28 บ่อ

    
เป็นเทคโนโลยีสำหรับการกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดปัญหาไข่พยาธิ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะประกอบด้วยถังจำนวน 28 ถัง สำหรับเก็บกักสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายเทศบาล ถือเป็นเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมา 


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทคู่มือ (Manual) แนวทาง/แนวทางปฏิบัติ (Guidelines) หลักสูตร (The course)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร