header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1584
ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน" ประกอบด้วย

1. การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    
คู่มือทำการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ตัดวงจรการเกิดโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ด้วยหลักการที่ว่า สิ่งปฏิกูลไม่ใช่ของเสีย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ำ พลังงาน ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมทั่วไป โดยคู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นทางเลือกที่จะนำไปใช้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดภาวะโลกร้อนได้

2. มหัศจรรย์ปัสสาวะ​

    
คู่มือทำการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจากในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของมนุษย์ แนวคิดการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลเป็นแนวคิดที่สำคัญ ปัสสาวะซึ่งเป็นสิ่งขับถ่ายที่ได้ทำการศึกษาถึงความปลอดภัยจากเชื้อโรค ไข่หนอนพยาธิ องค์ประกอบและคุณประโยชน์เพื่อการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติได้

3. แผ่นพับมหัศจรรย์ปัสสาวะ​

    
แผ่นพับมหัศจรรย์ปัสสาวะ เป็นแผ่นพับสำหรับประชาชน เรื่องการนำของเสีย คือปัสสาวะมาใช้ประโยชน์ เช่นทำปุ๋ย เป็นต้น


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร