header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1585
ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "ส้วม"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "ส้วม"  ประกอบด้วย

1. เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)

    
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน  HAS  และขับเคลื่อนให้ส้วมสาธารณะบรรลุ 3 ด้าน คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย โดยอธิบายรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐาน เหตุผลและความจำเป็น ข้อมูลเชิงประจักษ์ และคำชี้แจงการนำเกณฑ์ไปใช้ในการประเมินและรับรองส้วมสาธารณะ

2. ทำอย่างไร...ให้ส้วมสะอาด​

    
เป็นแนวทางและวิธีการทำความสะอาดห้องส้วมที่ถูกต้อง จุดสำคัญที่ต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษ เนื่องจากการตรวจพบการปนเปื้อนของอุจจาระสูง ความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส้วม การทำลายจุลินทรีย์ในแผ่นใยขัด ตลอดจนการจัดห้องเก็บอุปกรณ์ตามหลัก 5ส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและผู้ที่เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ส้วมสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรค 

3. การพัฒนาส้วมสาธารณะในวัด​

    วัดถือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม การจัดการห้องส้วมภายในวัดให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ คู่มือนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการส้วมสาธารณะภายในวัด เพื่อให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย เหมาะแก่ประชาชน

4. แบบส้วมสาธารณะต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ : ห้องส้วมผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 1 ห้อง

    
แปลนแบบส้วมสาธารณะต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ : ห้องส้วมผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย แปลนพื้น แปลนระบบท่อน้ำเสีย  แปลนระบบท่อน้ำดี แปลนระบบไฟฟ้า รายละเอียดห้องน้ำ แปลนโครงสร้าง แปลนหลังคาแปลนรากฐาน คาน-พื้น  บัญชีแสดงปริมาณงาน และ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548

5. แบบส้วมสาธารณะต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ : ห้องส้วมผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 8 ห้อง

    
แปลนแบบส้วมสาธารณะต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ : ห้องส้วมผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 8 ห้อง ประกอบด้วย แปลนพื้น แปลนระบบท่อน้ำเสีย  แปลนระบบท่อน้ำดี แปลนระบบไฟฟ้า รายละเอียดห้องน้ำ แปลนโครงสร้าง แปลนหลังคาแปลนรากฐาน คาน-พื้น  บัญชีแสดงปริมาณงาน และ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548

6. โปสเตอร์ : จุดที่ต้องเน้นทำความสะอาดเป็นพิเศษ (3 จุดอันตราย 4 จุดเสี่ยง)

    
เป็นโปสเตอร์แสดงจุดอันตราย 3 จุด และจุดเสี่ยง 4 จุด เนื่องจากมีการตรวจพบการปนเปื้อนจากอุจจาระ เพื่อเน้นย้ำให้มีการทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวให้เข้มงวด ใช้ในการรณรงค์ได้อย่างแพร่หลาย

7. โปสเตอร์ : สร้างสุขนิสัย รักษ์สะอาด (พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง)

    
เป็นโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง คือ การนั่งบนโถส้วม ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดลงในโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้งาน และล้างมือทุกครั้ง

8. โปสเตอร์ ล้างมือให้สะอาด ปราศจากโรค​

    
เป็นสื่อประเภทโปสเตอร์เพื่อเสนอการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน ที่ประชนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในชีวติประจำวัน

9. สติกเกอร์ : การใช้ส้วมที่ถูกต้อง​

    
เป็นสติกเกอร์ เพื่อใช้ติดรณรงค์ในห้องส้วม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง คือ การนั่งบนโถส้วม ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดลงในโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้งาน และล้างมือทุกครั้ง

10. แผ่นพับ : 3 จุดอันตราย 4 จุดเสี่ยง

     เป็นแผ่นพับความรู้สำหรับประชาชน ในการดูแลทำความสะอาดห้องส้วม คือ 3 จุดอันตราย 4 จุดเสี่ยง ซึ่งเป็นจุดที่ต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษ รวมทั้งขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอนอีกด้วย

11. แผ่นพับ : รักษ์...ส้วมสะอาด

      เป็นแผนพับสำหรับประชาชน เพื่อให้ความรู้สำหรับการทำความสะอาดส้วม 10 ขั้นตอน พร้อมรูปภาพประกอบ

12. แผ่นพับ : จุลินทรีย์ล้างส้วมได้ สะอาด จริงหรือ?

      เป็นแผ่นพับสำหรับประชาชนในการส่งเสริมการใช้ EM อธิบายความหมาย การนำมาใช้ประโยชน์ การขยายอีเอ็ม การเก็บรับกษาอีเอ็ม และการใช้อีเอ็มในการทำความสะอาดห้องส้วม

13. แผ่นพับ : น้ำยาล้างส้วม

      เป็นแผ่นพับที่ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการใช้น้ำยาล้างส้วม พิษภัย การปฐมพยาบาล ข้อควรปฏิบัติในการใช้น้ำยาล้างส้วม

14. แผ่นพับ : ทำอย่างไรเมื่อใช้ส้วม

      
เป็นแผ่นพับที่นำเสนอการจัดบริการส้วมสะอาดตามมารฐาน HAS  คือ   1. สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดำเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitation Conditions) เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริหาร เช่น น้ำสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำระเพียงพอ การเก็บกักหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ  2. เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  3. ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกเพศชาย – หญิง

15. โปรแกรมค้นหาสุดยอดส้วม ในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (โปรแกรม NOSTRA)​

      
โปรแกรมค้นหาสุดยอดส้วมที่ผ่านมาตรฐาน HAS ในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ สามารถเข้าดูและใช้งานโปรแกรม Nostra ทาง Link นี้ 

16. ส้วมแยกปัสสาวะ

      
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการแยกกากและน้ำปัสสาวะออกจากกัน แล้วนำปัสสาวะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้ปัสสาวะหมักเป็นปุ๋ย ใช้รดพืชด้วยการเจือจาง เป็นต้น 

17. การสำรวจสถานการณ์ส้วมในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

      
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจส้วมโรงเรียน  ในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน   ส้วมสาธารณะ 3 ด้าน คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย สำรวจพฤติกรรมการใช้ส้วมของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยทำสำรวจโรงเรียนจำนวน 7 แห่ง แล้วทำการสำรวจหาเชื้อโคลิ-ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal coliform bacteria) จำนวน 16 แห่ง โดยสวอปจุดเก็บตัวอย่างจำนวน 3 จุด คือกลอนประตู ก็อกน้ำอ่างล้างมือ และพื้นห้องส้วม จำนวน 96 ตัวอย่าง  และสำรวจความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้ส้วมของนักเรียนจำนวน 6 คนต่อโรงเรียน เป็นจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 474  คน

18. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการพัฒนาสวมสาธารณะไทยของกรมอนามัยและการใช้บริการสวมสาธารณะ​

      
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการพัฒนาสวมสาธารณะไทยของกรมอนามัยและการใชบริการสวมสาธารณะ กลุมตัวอยางคือ ประชาชนจํานวน 2,000 คน ที่ใชบริการสวมสาธารณะ 12 ประเภท ไดแกสถานบริการน้ำามันเชื้อเพลิง สถานีขนสงทางบก/ทางอากาศ แหลงทองเที่ยว ตลาดสด โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สวนสาธารณะ หางสรรพสินคา รานจําหนายอาหาร และสวมสาธารณะริมทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เครื่องมือที่ในใชการวิจัยคือแบบสํารวจผูวิจัยสรางขึ้น โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาและประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ

19. การศึกษาความสามารถ การทิ้งกระดาษชำระลงในโถส้วมในประเทศไทย​

      วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของกระดาษชำระที่ใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วมได้โดย ไม่ทำให้อุดตันและสนับสนุนพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง โดยไม่ทิ้งวัสดุอื่นใด  นอกจากกระดาษชำระลงในโถส้วม วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ลักษณะการวิจัยใช้เทคนิควิธีวิจัยเอกสาร(Documentary research/Documentary Analysis) (ผู้รู้ โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิขั้นตอนการดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นสรุปข้อมูลและขั้นประมวลผล ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบและประมวลผล

20. แผนพับ ส้วมห้อยขา : อีกหนึ่งความห่วงใยมอบให้ผู้สูงอายุ

      
เป็นแผ่นพับที่สนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับส้วมสำหรับผู้สูงอายุ มีรูปภาพประกอบ อุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องส้วมผู้สูงอายุ


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร