header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1586
รายละเอียด

ชุดความรู้ "สาธารณภัย" ประกอบด้วย

1. คู่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา

    
คู่มือฉบับนี้ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการการสาธารณสุข ที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรณีโรคอีโบล่า ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการขั้นสูง เพื่อป้องกันปัญหาโรคระบาด โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ในการป้องกันตนเอง และมีความรู้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

2. คู่มือ การจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีภัยแล้ง​

    
ภาวะภัยแล้งเป็น สถานการณืปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น คู่มือฉบับนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนในภาวะวิกฤตดังกล่าว

3. ชุดสาธิต Survival Kit กรณีฉุกเฉินและสาธารณภัย​

    
ชุดสาธิต Survival Kit กรณีฉุกเฉินและสาธารณภัย เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรมสำหรับการลงพื้นที่ที่มีสารปนเปื้อนในอากาศ มีการกระเซ็น การสัมผัสโดยตรงกับสารไม่มีผลร้ายแรงต่อผิวหนัง ไอสารเคมีเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV แต่ไม่เกินระดับ IDHL ปริมารออกซิเจน 19.5 %

4. คู่มือการปฏิบัติงานในภาวะหมอกควัน สำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

    
คู่มือฉบับนี้ เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ อสม. ในฐานะผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในการมีส่วนร่วมจัดการปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจากภาวะหมอกควัน โดย เจ้าหน้าที่ อสม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาวะหมอกควัน รวมถึงการดำเนินงานกรณีเกิดเหตุ และหลังจากภาวะหมอกควันสงบ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ อสม. จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมเป็นภาคีกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างครอบคลุมในพื้นที่ เพื่อลดควาเมสี่ยงด้านสุขภาพจากประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ

5. คู่มือ การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ"อนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย 1

    
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เป็นกลไกสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขสู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดสาธารณภัย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในภาวะวิกฤติได้อย่างปลอดภัยจากการเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย

6. คู่มือประชาชน รื้อ...ล้าง หลังน้ำลด​

7. การศึกษาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัดและอําเภอกับการจัดการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ

    
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development : R&D) และใช้รูปแบบ การศึกษาเชิงพรรณนา ประเภทการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศักยภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ โดยศึกษาถึงโครงสร้าง กลไกการกำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลในระดับจังหวัดและอำเภอ ความรู้พื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 โดยใช้วิธีการสร้างแบบสอบถาม 2 ชุด ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำานวน 76 จังหวัด และสำานักงาน สาธารณสุขอำาเภอ จำ นวน 76 อำาเภอ (จังหวัดละ 1 อำเภอ)

8. การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย กรณีอหิวาตกโรคหรืออุจจาระรุนแรงของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​

    
การศึกษาครั้งนี้ใชมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงาน สำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีอหิวาตกโรคหรืออุจจาระรุนแรงของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา (Research and Development : R&D) และใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณา

9. From Thai Heart to Nepal ส้วมไทยในเนปาล...สร้างความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน​

    
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 11.56 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของเมืองลัมซุง ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และมีแผ่นดินไหวตาม หรือ Aftershock อีกหลายครั้ง ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขไทยได้เลือกพื้นที่ช่วยเหลือ คือ ชุมชนซิปากัส และชุมชนโดยรอบ เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน สำหรับความเสียหายของชุมชนนั้น มีทั้งความเสียหายของ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือน และมีผู้บาดเจ็บ ความต้องการด้านการแพทย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้การดูแล ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสุขาภิบาลสิ่งปฏิกูลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งพบว่าส้วมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 ได้มีการพังทลายลง ไม่สามารถใช้งานได้มีสภาพชำรุด กรมอนามัยจึงได้ดำเนินการสร้างส้วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

10. คู่มือประชาชน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินและและพิบัติภัย

      
เป็นคู่มือสำหรับกรณีฉุกเฉินและพิบัติภัย เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ควาใช่วยเหลือประชาชนเป็นคู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเป็นคู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติจนด้านต่งๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยต้นเอง ตลอดจนการปรับปรุงทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ใหู้ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคทางเดินอาหารที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ

11. คู่มือการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุข กรมอนามัย

      
เป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมอนามัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมอนามัย ถือเป็นก้าวย่างแรกที่สำคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้กรมอนามัย เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อถือ และไว้วางใจ สามารถบริหารจัดการภัยจากสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อไป


ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "สาธารณภัย"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "สาธารณภัย" ประกอบด้วย

1. คู่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา

    
คู่มือฉบับนี้ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการการสาธารณสุข ที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรณีโรคอีโบล่า ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการขั้นสูง เพื่อป้องกันปัญหาโรคระบาด โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ในการป้องกันตนเอง และมีความรู้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

2. คู่มือ การจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีภัยแล้ง​

    
ภาวะภัยแล้งเป็น สถานการณืปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น คู่มือฉบับนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนในภาวะวิกฤตดังกล่าว

3. ชุดสาธิต Survival Kit กรณีฉุกเฉินและสาธารณภัย​

    
ชุดสาธิต Survival Kit กรณีฉุกเฉินและสาธารณภัย เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรมสำหรับการลงพื้นที่ที่มีสารปนเปื้อนในอากาศ มีการกระเซ็น การสัมผัสโดยตรงกับสารไม่มีผลร้ายแรงต่อผิวหนัง ไอสารเคมีเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV แต่ไม่เกินระดับ IDHL ปริมารออกซิเจน 19.5 %

4. คู่มือการปฏิบัติงานในภาวะหมอกควัน สำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

    
คู่มือฉบับนี้ เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ อสม. ในฐานะผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในการมีส่วนร่วมจัดการปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจากภาวะหมอกควัน โดย เจ้าหน้าที่ อสม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาวะหมอกควัน รวมถึงการดำเนินงานกรณีเกิดเหตุ และหลังจากภาวะหมอกควันสงบ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ อสม. จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมเป็นภาคีกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างครอบคลุมในพื้นที่ เพื่อลดควาเมสี่ยงด้านสุขภาพจากประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ

5. คู่มือ การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ"อนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย 1

    
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เป็นกลไกสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขสู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดสาธารณภัย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในภาวะวิกฤติได้อย่างปลอดภัยจากการเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย

6. คู่มือประชาชน รื้อ...ล้าง หลังน้ำลด​

7. การศึกษาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัดและอําเภอกับการจัดการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ

    
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development : R&D) และใช้รูปแบบ การศึกษาเชิงพรรณนา ประเภทการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศักยภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ โดยศึกษาถึงโครงสร้าง กลไกการกำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลในระดับจังหวัดและอำเภอ ความรู้พื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 โดยใช้วิธีการสร้างแบบสอบถาม 2 ชุด ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำานวน 76 จังหวัด และสำานักงาน สาธารณสุขอำาเภอ จำ นวน 76 อำาเภอ (จังหวัดละ 1 อำเภอ)

8. การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย กรณีอหิวาตกโรคหรืออุจจาระรุนแรงของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​

    
การศึกษาครั้งนี้ใชมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงาน สำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีอหิวาตกโรคหรืออุจจาระรุนแรงของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา (Research and Development : R&D) และใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณา

9. From Thai Heart to Nepal ส้วมไทยในเนปาล...สร้างความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน​

    
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 11.56 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของเมืองลัมซุง ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และมีแผ่นดินไหวตาม หรือ Aftershock อีกหลายครั้ง ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขไทยได้เลือกพื้นที่ช่วยเหลือ คือ ชุมชนซิปากัส และชุมชนโดยรอบ เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน สำหรับความเสียหายของชุมชนนั้น มีทั้งความเสียหายของ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือน และมีผู้บาดเจ็บ ความต้องการด้านการแพทย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้การดูแล ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสุขาภิบาลสิ่งปฏิกูลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งพบว่าส้วมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 ได้มีการพังทลายลง ไม่สามารถใช้งานได้มีสภาพชำรุด กรมอนามัยจึงได้ดำเนินการสร้างส้วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

10. คู่มือประชาชน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินและและพิบัติภัย

      
เป็นคู่มือสำหรับกรณีฉุกเฉินและพิบัติภัย เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ควาใช่วยเหลือประชาชนเป็นคู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเป็นคู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติจนด้านต่งๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยต้นเอง ตลอดจนการปรับปรุงทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ใหู้ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคทางเดินอาหารที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ

11. คู่มือการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุข กรมอนามัย

      
เป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมอนามัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมอนามัย ถือเป็นก้าวย่างแรกที่สำคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้กรมอนามัย เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อถือ และไว้วางใจ สามารถบริหารจัดการภัยจากสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อไป


รูป Display
รายละเอียด

ชุดความรู้ "สาธารณภัย" ประกอบด้วย

1. คู่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา

    
คู่มือฉบับนี้ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการการสาธารณสุข ที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรณีโรคอีโบล่า ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการขั้นสูง เพื่อป้องกันปัญหาโรคระบาด โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ในการป้องกันตนเอง และมีความรู้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

2. คู่มือ การจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีภัยแล้ง​

    
ภาวะภัยแล้งเป็น สถานการณืปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น คู่มือฉบับนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนในภาวะวิกฤตดังกล่าว

3. ชุดสาธิต Survival Kit กรณีฉุกเฉินและสาธารณภัย​

    
ชุดสาธิต Survival Kit กรณีฉุกเฉินและสาธารณภัย เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรมสำหรับการลงพื้นที่ที่มีสารปนเปื้อนในอากาศ มีการกระเซ็น การสัมผัสโดยตรงกับสารไม่มีผลร้ายแรงต่อผิวหนัง ไอสารเคมีเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV แต่ไม่เกินระดับ IDHL ปริมารออกซิเจน 19.5 %

4. คู่มือการปฏิบัติงานในภาวะหมอกควัน สำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

    
คู่มือฉบับนี้ เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ อสม. ในฐานะผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในการมีส่วนร่วมจัดการปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจากภาวะหมอกควัน โดย เจ้าหน้าที่ อสม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาวะหมอกควัน รวมถึงการดำเนินงานกรณีเกิดเหตุ และหลังจากภาวะหมอกควันสงบ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ อสม. จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมเป็นภาคีกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างครอบคลุมในพื้นที่ เพื่อลดควาเมสี่ยงด้านสุขภาพจากประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ

5. คู่มือ การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสาธารณสุขอำเภอ"อนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย 1

    
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เป็นกลไกสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขสู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดสาธารณภัย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในภาวะวิกฤติได้อย่างปลอดภัยจากการเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย

6. คู่มือประชาชน รื้อ...ล้าง หลังน้ำลด​

7. การศึกษาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัดและอําเภอกับการจัดการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ

    
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development : R&D) และใช้รูปแบบ การศึกษาเชิงพรรณนา ประเภทการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศักยภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ โดยศึกษาถึงโครงสร้าง กลไกการกำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลในระดับจังหวัดและอำเภอ ความรู้พื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 โดยใช้วิธีการสร้างแบบสอบถาม 2 ชุด ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำานวน 76 จังหวัด และสำานักงาน สาธารณสุขอำาเภอ จำ นวน 76 อำาเภอ (จังหวัดละ 1 อำเภอ)

8. การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย กรณีอหิวาตกโรคหรืออุจจาระรุนแรงของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​

    
การศึกษาครั้งนี้ใชมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงาน สำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีอหิวาตกโรคหรืออุจจาระรุนแรงของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา (Research and Development : R&D) และใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณา

9. From Thai Heart to Nepal ส้วมไทยในเนปาล...สร้างความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน​

    
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 11.56 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของเมืองลัมซุง ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และมีแผ่นดินไหวตาม หรือ Aftershock อีกหลายครั้ง ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขไทยได้เลือกพื้นที่ช่วยเหลือ คือ ชุมชนซิปากัส และชุมชนโดยรอบ เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน สำหรับความเสียหายของชุมชนนั้น มีทั้งความเสียหายของ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือน และมีผู้บาดเจ็บ ความต้องการด้านการแพทย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้การดูแล ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสุขาภิบาลสิ่งปฏิกูลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งพบว่าส้วมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 ได้มีการพังทลายลง ไม่สามารถใช้งานได้มีสภาพชำรุด กรมอนามัยจึงได้ดำเนินการสร้างส้วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

10. คู่มือประชาชน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินและและพิบัติภัย

      
เป็นคู่มือสำหรับกรณีฉุกเฉินและพิบัติภัย เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ควาใช่วยเหลือประชาชนเป็นคู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเป็นคู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติจนด้านต่งๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยต้นเอง ตลอดจนการปรับปรุงทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ใหู้ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคทางเดินอาหารที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ

11. คู่มือการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุข กรมอนามัย

      
เป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมอนามัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมอนามัย ถือเป็นก้าวย่างแรกที่สำคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้กรมอนามัย เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อถือ และไว้วางใจ สามารถบริหารจัดการภัยจากสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อไป


หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทองค์ความรู้ (knowledge) ชุดความรู้ (Knowledge series) เอกสารหรือบทความทางวิชาการ (Document) ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ (Synthesis of information/knowledge) รวมถึงผลการสำรวจ (Survey results) และผลการประเมิน (Evalation results)
 

ลำดับ รายการแนบ
1 js02cRozXdErtJdeB2wEw-Y8pwXLHEa7BXb_WPwZg-9fIBkQ-G6Kll2fA1dLCTzfx58YCHiCVgm8BzH92hKsWQxcAfTSR2XMWLNz.pdf
2 rZO7jB6c3iJohWOXjjuywwZhPeYUFjI6jfCmaAkyOaNr2sE-StHbPUnEjZHaJzzRpjpjn3OKh4-CkYa9m989rLkls35QkGGSp607.pdf
3 RA8I1Kjtwhhjy1cl68ITVOYLMH5AjhiFeF88ey67_mterP6q2V0C0ehXlN1qX7TgISd35WJLONm9udCjwimtb0bvtIcwRk3Eu0aj.pdf
4 iAU9sEfgF9NAXEB0_ic1qWTSknN_dAYVkFF6pKj2h8XxSzioCa5LLGlBT1ovKUPVyPlNX-nOvLbw0hb6hPYPo9wemrdOvXwyYbDy.pdf
5 UZVYwIFIGX0hXXry6VhtQyRmt-NE35H9SHhKgg-3hTxiOB_wnycUXioi3ZVTgo1l9wItoM-LShrIIv3xzs9rtAZ02Ukmo1EpJVVv.pdf
6 mxcqifxoJ9cVwLLMDIRs7wqkx_vD2Vi6jXALeJFw9l_1vUSCaYxc69Hj-4N-vA6OXISHP-0UPchUZnwPg-Ge8cWiAceWfXjpa4XR.pdf
7 UVlED4ljc_nw9iXPntfsoj7lYpO8PZiOSyOGJTurxTd1Oo8SDGN1R7nnrQgNNSC5EthXh1DKNSAeoDyBLkZ1GD99fwQ8Loypxzp5.pdf
8 BIhKke8IXPhHZfN62phkB072ovvi_9dDriAwXCTQ9CC6P_sX6iuhtN3vy4bdyjzOR0nUbIltYIZ1mKap1sWV0WzIsuBKYvCt97zY.pdf
9 r4K0xTPwg8Zp6SQRtZBqY0AD1s_ix_one43xVfnWeRCaXCsu2nYe7eborDmqGT1z2e0bJ22Snd3ur0Gas6nkzTgaCsbfqFyy7ghV.pdf
10 DFXyIz1FvkM_otE-78ie5uK4Mu1m6C15TCXCOhlpu2qNUAY_m98wTb-2PMIsjpaXBhzdF8C8dYwy1cGUTG4Y5t5xDrIH6Mawu9fw.pdf
11 4fppFWrNcbYcQVUF8MnpcC0DOnlscj-G1i3I95lpmf4rGtbs7L6dF3nh6qJGHE-lq8JH79UfhAFCkj4Zf6pVX269Usc_eyoPUlEp.pdf