header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1588
ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP)"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP)" ประกอบด้วย

1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  SOP เล่ม 3 การจัดการสิ่งปฏิกูล

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 4 การจัดการมูลฝอย

    
ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 5 การรับรองภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ​

    
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 6 การจัดการเหตุรำคาญ​

     
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 7 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ​

     
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ


รูป Display
หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทมาตรการ (Measures), มาตรฐาน (Standard), ชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit Package)
 


กรุณาตอบแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลทางสำหรับ Download แฟ้มข้อมูลทาง Email

หากอ่านไม่ออกกรุณา Click ที่ตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนภาพ

อาจใช้เวลาสักระยะ ระบบจะส่งช่องทางสำหรับ Download เอกสารเหล่านี้ไปให้ท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย Inbox และ Junk Mail ของที่อยู่ Email ที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
ผู้ใช้บริการเว็บเมลของ Hotmail.com อาจมีปัญหาเรื่องการส่งอีเมลไปไม่ถึงแนะนำให้ใช้ผู้บริการเว็บเมลอื่นในการร้องขอ Download เอกสาร