header
รายละเอียด
รหัสผลิตภัณฑ์1588
รายละเอียด

ชุดความรู้ "คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP)" ประกอบด้วย

1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  SOP เล่ม 3 การจัดการสิ่งปฏิกูล

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 4 การจัดการมูลฝอย

    
ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 5 การรับรองภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ​

    
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 6 การจัดการเหตุรำคาญ​

     
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 7 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ​

     
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ


ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดความรู้ "คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP)"
รายละเอียด

ชุดความรู้ "คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP)" ประกอบด้วย

1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  SOP เล่ม 3 การจัดการสิ่งปฏิกูล

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 4 การจัดการมูลฝอย

    
ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 5 การรับรองภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ​

    
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 6 การจัดการเหตุรำคาญ​

     
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 7 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ​

     
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ


รูป Display
รายละเอียด

ชุดความรู้ "คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP)" ประกอบด้วย

1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  SOP เล่ม 3 การจัดการสิ่งปฏิกูล

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 4 การจัดการมูลฝอย

    
ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 5 การรับรองภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ​

    
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 6 การจัดการเหตุรำคาญ​

     
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) เล่ม 7 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ​

     
ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ


หน่วยงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทมาตรการ (Measures), มาตรฐาน (Standard), ชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit Package)
 

ลำดับ รายการแนบ
1 gAILdU_1TUFFQbw1H6aB8dZvoFhexK3dCM2XEYo04k7Nn3uW6YaDVseSrk83LF0wo-uIN1E6TgITVBexAwpCzq6_wElF6qWTlG1j.pdf
2 -k3VZxfYBnzhTZ-qWHqvTOs3G6TmrQjp-z5yhEJtyw-40_8xnEGVjbjb26W2G9PKce-3u6bDGugdo1irw4BxTRKV-5l3yKJpXqDh.pdf
3 feduOVgopRUnIrWKHP3BpF19OWGcEknAxduWA_s6V_lBwGRsf5N1WritQ5b00cCfCA3tyCDNbSdUZEa3CJu-q1gGoLLfnPxA418c.pdf
4 a10Csygoe5PI8bcjHxWpr56Vrqp_6tvQeac8JcecMipGWkJdiSc_ZWFNni6kHQzjZciLd_n3Q945eqkkn_2zz5xGEyN8A6i6Eqjm.pdf
5 2kcISNuKkFceyzo_Dc_JN9DVNkWZb9Tthne4lc9G6OGPGYX4u8z8ebe4Wo1pdfUjG_oENR0obeVI2BO25vw1D82AcnOhRFWR5TR3.pdf